Birth  Announcements
     Langley  7/26/14
          8# 1oz  
 
     Elliot  7/22/14
          7# 5oz

     Silas  7/8/14
         8# 4oz

     Audyn  7/6/14
          7# 13oz

     Sophie  6/19/14
          8# 14oz

     Phoebe  6/16/14
          8# 11oz
   
     Norah  5/6/14
          7# 8oz

     Hazel  4/18/14
          8#

     Ronin  4/10/14
          8# 1oz

     Stratton  3/27/14
          9# 1oz

     Simian  3/24/14
          6# 3oz

     Willow  3/4/14
          7# 4oz

     Silas  2/28/14
          7# 6oz

     Sabatian  2/22/14
          7# 11oz

     Caroline  2/1/14
          9# 12oz

     Charles  1/23/14
          9# 10oz

     Alexis  1/16/14
          8# 11oz

     Fiona  1/5/14
          6# 11oz

     Avery  1/4/14
          9# 15oz

     Haley  1/4/14
          8# 9oz

     Eerow  12/22/13
          8# 14oz
 
    Quintin  12/7/13
          8# 4oz

    Julia  11/23/13
          5# 9oz

    Henry  11/18/13
          7#

   Watson  11/10/13
          7# 2oz

     Juliana  11/10/13
          7# 15oz

    Austin  11/3/13
          7# 5oz

    Juliana  11/1/13
          7# 15oz

    Lydia  10/31/13 
          8# 3oz
          
    Declan  10/17/13 
          8# 7oz

    Theodore  10/8/13
          8# 4oz

    Cillian  10/5/13

          4# 2oz

    Rowan  9/26/13
          7# 4oz

    Elyss  9/7/13
          8# 2oz

    Japhet  8/13/13
          8# 2oz

    Owen  8/7/13
          7# 9oz

    Layla  1/13/13
          7# 2oz
     
   Christian  1/19/13
          5# 4oz

   Beau  1/1/13
          8#

   Declan 12/17/12
          8# 15oz

   Aria  12/7/12
           7# 8oz
   
    Chloe  12/1/12
           7# 9oz

    Clare  11/22/12
           8# 13oz
 
   West 11/17/12
           7# 11oz

    Lydia  11/7/12
           7# 4oz

    Harrison 10/29/12
          9# 7oz

    Joseph 10/28/12
          10# 11oz

    Naomi 10/25/12
          8# 8oz

    Eli  10/6/12
          9# 6oz

    Isadora 9/25/12
          10# 3oz
   
    Adilene  8/11/12
          8# 4oz

    Beretta  8/5/12
          8# 12oz

    Esther  8/5/12
          8# 3oz

    Emuna  7/12/12
          6# 11oz

    Adrian  7/11/12
          9#  7oz

    Kylie 7/6/12
           8# 8oz

    Soren 6/21/12
          11# 2oz
   
    Nikita 6/18/12
          10# 3oz

    Zander 6/17/12
          9# 14oz

    Dresden  6/6/12
          9# 2oz

    Nia  5/18/12
          8# 8oz
   
    Evelyn  4/7/12
          8# 8oz

    Jacob 3/28/12
          9# 3oz  

    Jack 3/27/12
          4# 4oz

    Xabier 3/27/12
         6# 6oz
  
    Antonio 2/27/12
          9# 7oz

     Ruthanne 2/14/12
          8#  15oz
 
    Nara Simha 1/26/12
            6# 11oz

    Legacy 1/14/12
            6#

    Enzo 1/9/12
            8# 1oz

   Giuliana 12/26/11
           8# 13oz
  
   Mary Alice 12/13/11
           8# 6oz
           
   Mitchell 11/30/11
            7#
        
    Oliver 11/20/11
           9# 1oz        

    Elijah 10/21/11
          9# 13oz

    Isaac 10/6/11
         8# 1oz        

    Lucia    9/16/11
         5# 9oz

    Soren    9/11/11
         9# 2oz

   Titus    9/4/11
         8# 9oz

    Azariah    8/27/11
         9# 15oz

    Ashleigh    8/25/11
        7# 14oz

    Liam    8/19/11
         9# 12oz

    Patrick   8/5/11
         8# 8oz

    Wyatt    8/4/11
          7# 7oz

     Roman    7/28/11
          8# 13oz

     Naomi    7/22/11
          9# 9oz

     Piperann    7/19/11
           7# 4oz

     Aaron    7/7/11
            10# 5oz
                  
     Melissa    6/21/11
            8# 10oz  

     Grant    6/20/11
            9#  
       
     Sage    6/13/11
            8# 3oz

     Daria    6/12/11
            7# 8oz

     Josiah   6/6/11
           10# 15oz

     Keira   5/24/11
            8# 1oz  

     Esther   5/20/11
            7# 2oz

     Dhuma   5/6/11
            10# 12oz

     Alex   5/1/11
            7# 13oz

     Adrian   4/30/11
              7# 5oz

     Mary    4/27/11
             8# 10oz 
      
     Emma    1/25/11
              8#
      
     Lucas    1/17/11
             6# 10oz
 
   John "Ace" 12/12/10

                8# 13oz

    
Mason    12/9/10
              8# 3oz


    
Nathan 11/24/10
              7# 2oz

     Nelson 11/24/10
            8# 8oz


      Elsa  11/14/10
             8#

    
Vivian  11/4/10   
              7# 6oz

    
Edin  9/25/10
             9# 2oz


     August  9/9/10
             8# 2oz

      Samuel  9/7/10
           8# 2oz

    James 8/5/10
           7# 15oz

    Evan  7/21/10
    


 


Peaceful Beginnings Midwifery
Your Subtitle text

Serving the Greater St. Louis Missouri Area

Homebirth Midwifery Services

Home Birth    *    Water Birth    *   VBAC (Vaginal Birth After Cesarean)
 Herbal & Natural Health Promotion

Jennifer Konkol, CPM
Certified Professional Midwife


(618) 610-4777
email:
Jennifer@peacefulbeginningsmidwife.com

Free Initial Consultations
Home Birth Midwifery Services Provided in Missouri
Lactation Counseling and Doula Services in Illinois

Office Address
3271 Roger Place
St. Louis, MO 63116

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~